Вступ до аспірантури

Український Католицький Університет

оголошує прийом документів в аспірантуру Університету

з 12 по 22 серпня 2019 року

 

Умови вступу до аспірантури ВНЗ «УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ  УНІВЕРСИТЕТ»

на 2019-2020 навчальний рік 

на денну форму навчання за спеціальностями:

032  – Історія та археологія

041  – Богослов’я


Університет надає щомісячну стипендійну підтримку кращим вступникам (по одній стипендії на кожній спеціальності)

(за результатами конкурсного відбору)

 


 

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора такі документи:

1. Заяву  встановленого зразка на ім’я ректора (при подачі  документів).

2. нотаріально засвідчену копію диплому про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (нотаріально засвідчену копію). Випускники УКУ можуть засвідчити диплом та додаток до нього у відділі студентської документації. Особи, які здобули вищу освіту за кордоном, подають завірену копію нострифікованого диплому;

3. копію документу, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”);

4. копію ідентифікаційного коду;

5. копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

6. медичну довідку за формою 086-о;

7. дві кольорових фотокартки розміром 3х4 см;

8. особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює, за винятком випускників 2018 року;

9. автобіографію в довільній формі;

10. перелік опублікованих наукових праць у довільній формі за коректно-оформленим бібліографічним списком (за наявності);

11. дослідницьку пропозицію (до 12 стор. 14-м кеглем, інтервал 1,5) з обраної спеціальності з відгуком передбачуваного наукового керівника та підписом відповідного завідувача кафедри;

12. електронну версію магістерської (кваліфікаційної) роботи;

13. рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (факультету), наукової установи (за наявності);

14. міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

 

Документи приймають у Науково-організаційному відділі УКУ.

(вул. І. Свєнціцького 17, кім. 123; тел. для довідок – 240-99-44/178)

 

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією університету та повідомляється у встановлені строки вступникам.

Особам, допущеним за рішенням  приймальної комісії до вступних  іспитів, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно чинного законодавства України.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності),  із врахуванням результатів магістерської роботи вступника на підставі її презентації, однієї із іноземних мов на вибір (англійської, німецької, іспанської, італійської, французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Іспит з іншої іноземної мови складається за рішенням  вченої ради Університету у разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над  дисертацією.

 


Програма вступного іспиту в аспірантуру з іноземної мови. Англійська.

Програма вступного іспиту в аспірантуру. Богослов”я.

Програма вступного іспиту в аспірантуру. Історія.

 

Вступний іспит із англійської мови відбудеться:
 4 вересня о 10.00 (вул. Свєнціцького, 17, 424 ауд).
Вступний іспит зі спеціальності та співбесіда відбудуться:
з Історії: 9 вересня о 15.00 (вул. Козельницька, 4а,  424 ауд).
з Богослов’я: 9 вересня о 10.00 (вул. Хуторівка, 35, 309 ауд).
УВАГА: дату, час чи місце вступних іспитів може бути змінено. Прохання стежити за оновленнями на сторінці аспірантури.

 

Зарахування на загальних підставах проводиться за сумою оцінок, отриманих за вступні іспити. Вага вступних іспитів розподіляється наступним чином:

– іноземна мова (вага іспиту 25% конкурсного балу)

– спеціальність (вага іспиту 50% конкурсного балу)

– співбесіда (вага іспиту 25% конкурсного балу, з яких: 15% – коротка презентація магістерської праці (з урахуванням оцінки за магістерку), 10% – співбесіда про майбутню тему дисертації)

У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники:

  • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;
  • які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;
  • мають наукові публікації, брали участь  в олімпіадах, конкурсах, конференціях;

 

Аспіранти, які навчаються за денною формою навчання та успішно виконують індивідуальний план підготовки:

  • отримують стипендію у разі зарахування на стаціонарне навчання;
  • можуть претендувати на проживання в колегіумі та гуртожитках УКУ на загальних підставах;
  • користуються щорічно канікулами тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до загального терміну навчання.

 

 

Взаємозобов’язання університету та аспіранта визначаються в контракті, який аспірант  підписує з університетом протягом першого місяця навчання.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахований з аспірантури.

Термін навчання в аспірантурі – 4 роки.

Початок навчання в аспірантурі з 16 вересня 2019 року.


 

З усіма додатковими запитаннями звертатись на адресу Методиста відділу: Наталя Джичко Ел. пошта: [email protected] (вн. тел. 3178)