Вступ до аспірантури

Український Католицький Університет

УВАГА! Прийом документів в аспірантуру Університету

продовжено до 29 серпня 2017 р.

 

Умови вступу до аспірантури ВНЗ «УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ  УНІВЕРСИТЕТ»

на 2017-2018 навчальний рік 

на денну форму навчання за спеціальностями:

032  – Історія та археологія

041  – Богослов’я


 

 РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНИХ ВИПРОБОВУВАНЬ У 2017 р.


 

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора такі документи:

1. Заяву встановленого зразка (при подачі  документів).

2. Нотаріально засвідчену копію диплому про вищу освіту. Особи, які здобули відповідну освіту закордоном, подають завірену копію нострифікованого диплома.

3. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює. Випускникам 2016 року завіряти листок з обліку кадрів не треба.

4. Автобіографію в довільній формі.

5. Список опублікованих наукових  праць (за наявності), дослідницьку пропозицію або реферат з обраної спеціальності з оцінкою передбачуваного наукового керівника (наукового консультанта) та з підписом відповідного завкафедри, а також повну версію магістерської роботи  (в електронній версії). Реферат подається в друкованому вигляді та в електронній версії. Обсяг реферату не менше ніж 15 стор. (кегель 14, інтервал 1,5, гарнітура New Times Roman) з належно оформленою титульною сторінкою. (взірець титулки реферату).

Без належного написання та оформлення реферату документи не приймаються.

6. Дві кольорових фотокартки розміром 3х4 см.

7. Медичну довідку форми 086-у

8. Копії паспорта, ідентифікаційного коду, військового квитка.

9. Для осіб , які мають складені кандидатські іспити,  – посвідчення.

10. Рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи (за наявності).

 

Документи приймають у Науково-організаційному відділі УКУ.

(вул. І. Свєнціцького 17, тел. для довідок – 240-99-44/178)

 

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією університету за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника. Якщо поданий науковий доробок не дає підстав рекомендувати претендента до вступу до аспірантури, приймальна комісія може не допустити його до складання вступних іспитів.

Особам, допущеним за рішенням  приймальної комісії до вступних  іспитів, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно чинного законодавства України.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності),  із врахуванням результатів магістерської роботи вступника на підставі її презентації, однієї із іноземних мов на вибір (англійської, німецької, іспанської, італійської, французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Іспит з іншої іноземної мови складається за рішенням  вченої ради Університету у разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над  дисертацією.

 


програма вступного іспиту в аспірантуру. Іноземна мова

програма вступного іспиту в аспіранутуру. Богослов’я

програма вступного іспиту в аспіранутуру. Історія

 

Вступний іспит із англійської мови відбудеться:
4 вересня о 10.00 (вул. Свєнціцького, 17, 424 ауд).
Вступний іспит зі спеціальності та співбесіда відбудуться:
з Історії: 8 вересня о 15.00 (вул. Козельницька, 4а,  424 ауд).
з Богослов’я: 8 вересня о 10.00 (вул. Хуторівка, 35, 309 ауд).

 

Зарахування на загальних підставах проводиться за сумою оцінок, отриманих за вступні іспити. Вага вступних іспитів розподіляється наступним чином:

– іноземна мова (вага іспиту 25% конкурсного балу)

– спеціальність (вага іспиту 50% конкурсного балу)

– співбесіда (вага іспиту 25% конкурсного балу, з яких: 15% – коротка презентація магістерської праці (з урахуванням оцінки за магістерку), 10% – співбесіда про майбутню тему дисертації)

У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники:

  • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;
  • які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;
  • мають наукові публікації, брали участь  в олімпіадах, конкурсах, конференціях;

 

Аспіранти, які навчаються за денною формою навчання та успішно виконують індивідуальний план підготовки:

  • отримують стипендію у разі зарахування на стаціонарне навчання;
  • мають право на проживання в колегіумі УКУ на загальних підставах;
  • користуються щорічно канікулами тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до загального терміну навчання.

 

 

Взаємозобов’язання університету та аспіранта визначаються в контракті, який аспірант  підписує з університетом протягом першого місяця навчання.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахований з аспірантури.

Термін навчання в аспірантурі – 4 роки.

Початок навчання в аспірантурі з 18 вересня 2017 року.


 

З усіма додатковими запитаннями звертатись на адресу Методиста відділу: Наталя Джичко Ел. пошта: [email protected]