Аспірантура

                                  Український Католицький Університет

                          оголошує прийом документів до аспірантури

                                 9-29 липня 2016 р.


Аспірантура – це форма підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів для вищих навчальних закладів. Також, аспірантура є самостійною формою отримання освіти, метою якої є навчитися займатися наукою. Аспірант повинен самостійно визначити цікавий йому науковий напрям, обрати тему дослідження, опрацювати джерельну базу та пов’язану з нею літературу, критично проаналізувати предмет дослідження, порівняти отримані результати з уже наявними в обраній сфері науки і зробити власні висновки. Логічним завершенням навчання в аспірантурі є написання і захист кандидатської дисертації. До конкурсних вступних іспитів до аспірантури допускаються особи із закінченою (повною) вищою освітою, які проявили здібності до наукової діяльності. Аспірант працює під керівництвом свого наукового керівника (як правило, доктора наук чи професора) по індивідуальному плану; вивчає обрану спеціальність; опановує методи науково-дослідницької, експериментальної і навчально-методичної роботи, складає іспити кандидатського мінімуму і готує дисертацію для відповідного звання.

Діяльність аспірантури визначають:

Постанова КМУ від 23 березня 2016 р. № 261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих
навчальних закладах (наукових установах)” та Постанова КМУ від 1 березня 1999 р. № 309 “Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів”

Навчання:

Кожному аспірантові призначається науковий керівник – доктор наук або, за рішенням Вченої ради Українського Католицького Університету, кандидат наук. Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво над дисертацією, контролює виконання затвердженого ним індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якісне і своєчасне написання аспірантом дисертації.

Перелік спеціальностей, за якими ведеться

підготовка фахівців в аспірантурі Українського католицького університету

032 – Iсторiя та археологія

041 – Богословя

ТЕМИ АСПІРАНТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ

Дизайн та розробка сайту